Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty. W przypadku nieotrzymania opinii Starosty, Komendant Wojewódzki Policji może powołać odpowiednio Komendanta Powiatowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Pierwszego i pozostałych Zastępców Komendanta Powiatowego Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji. Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku, przy pomocy której realizuje on na obszarze powiatu radomszczańskiego określone w ustawach i przepisach wykonawczych, wydanych na ich podstawie zadania.

 

Do podstawowych zadań Komendy należą

 1. Ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi przed zamachami naruszającymi te dobra.
 2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na wodach.
 3. Zadania wynikające z funkcji Komendanta Powiatowego  Policji jako terenowego organu Policji oraz przełożonego wszystkich policjantów na terenie
  swojego   działania.

 

 

 

Do zakresu działania Komendy należy również :

 

 1. zapewnienie pełnej gotowości alarmowej podległych jednostek organizacyjnych Policj ii gotowości alarmowej podległych funkcjonariuszy Policji;
   
 2. zapewnienie zgodnego  z prawem i prawidłowego obiegu dokumentów oraz informacji stanowiących tajemnicę państwową i służbową;
   
 3. prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej i finansów w ramach przyznanych kompetencji;
   
 4. administrowanie budynkami i terenami oraz prawidłowe ich wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem;
   
 5.  prowadzenie spraw socjalno - bytowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;
   
 6. organizacja ochrony przeciwpożarowej nad administrowanymi budynkami i lokalami;
   
 7. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy;
   
 8.  tworzenie i realizacja we współdziałaniu z administracją samorządową oraz organizacjamii instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych
   
 9. wykonywanie czynności operacyjnych i dochodzeniowo - śledczych w celu ujawnianiai wykrywania przestępstw i ich sprawców na podległym terenie
  oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 10. koordynowanie czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie im odpowiedniego  wsparcia;
 11. realizowanie czynności w zakresie kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i innych dowodów;
 12. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych oraz kierowanie tym ruchem i jego kontrolowanie  oraz realizowanie czynności w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach  o wykroczenia drogowe;
 13. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami wymiaru sprawiedliwości i innymi  organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji niezespolonej,
  mediami i innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi;
 14.  monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem tych, które
  dotyczą młodzieży;
 15. kontrolowanie i ocenianie działalności podległych jednostek Policji pod względem zgodności z prawem i sprawności działania;
 16. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie wymiany informacji współdziałania w zwalczaniu przestępczości;
 17. podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania
  przestępczości międzynarodowej i współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
 18. realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.06.2010
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
A. Wlazłowska
Osoba udostępniająca informację:
H.Ciepielak
Osoba modyfikująca informację:
KPP Radomsko
do góry