Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego w Radomsku

można składać:

 

  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 56;
  • bezpośrednio w tej jednostce Policji lub w sekretariacie adres jw.
     
  • w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte
w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.).

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji,

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art.7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia  lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP – zakładka Złożone petycje.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Przebieg postępowania  w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji 14.09.2015
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Radomsko
Osoba udostępniająca informację:
KPP Radomsko
Osoba modyfikująca informację:
KPP Radomsko
do góry